Časovni trak

Časovni trak pripravljamo skupaj z Youtube kanalom Simona Purgerja. Določeni zgodovinski dogodki še niso pokriti.
Več o Simonu pa lahko izveš v 40. epizodi podkasta Goreči grm!

2. tisočletje pr. Kr.

Prve civilizacije v Ameriki
V Južni Ameriki se ob Tihem oceanu pojavijo prve napredne civilizacije. Ena takih je bila skrivnostna kultura Nazca, ki je ustvarila geoglife.

2. tisočletje pr. Kr.

Minojska in mikenska civilizacija

Na Kreti se je razvija napredna minojska civilizacija z bogato razvito kulturo. Mikenci s Peloponeza so od Minojcev prevzeli veliko kulturnih pridobitev.

 

2. tisočletje pr. Kr.

Indija in Kitajska

V Indiji ob rekah Ind in Ganges se oblikujejo stare civilizacije: najprej indska, nato vedska, ki prinese brahmanizem oz. hinduizem. Na Kitajskem nastajajo mesta ob Modri in Rumeni reki.

8. - 5. st. pr. Kr.

Grki se povežejo, razširijo in obranijo pred Perzijo

Z grško kolonizacijo so se Grki razširili po obalah Sredozemskega morja. V začetku 5. st. pr. Kr. so izbruhnile grško-perzijske vojne, ko Grki naposled premagajo močnega nasprotnika –  Perzijo.

6.st. pr. Kr.

Grški polisi

Grki so živeli v majhnih mestnih državicah, imenovanih polisi. Nekatere so vodili plemiči, vladarji ali maloštevilna elita. V Atenah pa se uveljavi demokracija.

5. in 4. st. pr. Kr.

Atene in Sparta

V zlati dobi klasične Grčije so se Atene razvile v kulturno prestolnico z demokracijo, Spartanci pa so krepili svojo kopensko vojsko.

323 pr. Kr. - 1. st. pr. Kr.

Helenizem

S širjenjem makedonske države pod Aleksandrom Velikim se širi tudi vpliv grške kulture, ki se na velikem ozemlju od Sredozemlja do Indije, meša z drugimi kulturami.

323 pr. Kr. - 1. st. pr. Kr.

Rimljani se širijo po Sredozemlju
Rimljani so se v 3 in 2. stoletju pr. Kr. po punskih vojnah s Kartažani razširili po Zahodnem Sredozemlju in v Severno Afriko.

27 pr. Kr.

Rimsko cesarstvo

Julij Cezar in Gaj Oktavijan Avgust sta rimsko republiko preoblikovala v cesarstvo. Avgust je postal prvi cesar, 1. in 2. stoletje pa je bilo obdobje razcveta rimske države.

1

Širjenje krščanstva

Jezus Kristus je s svojim zgledom in usmiljenim pogledom na človeka močno spremenil potek zgodovine. Krščanstvo se je že v antiki hitro širilo in postalo temelj evropske kulture.

13

Rimljani na Slovenskem

Od 2. st. pr. Kr. so Rimljani postopno prodirali v naše kraje in si jih v 1.st. podredili. Tu so ostali do konca antike. Na našem ozemlju so pustili veliko sledi.

476

Propad rimskega imperija

Ogromno rimsko cesarstvo se je od 3. stoletja dalje soočalo z mnogimi težavami, leta 476 je zahodni del cesarstva propadel.

500–1500

Vloga vere in Cerkve

Krščanska vera se je širila, večina evropskih narodov je sprejela krščanstvo. Katoliška cerkev je imela velik vpliv v družbi in je postala pomemben del fevdalne družbe. Krščanska kultura mnoge navdihuje in prekvasi Evropo.

6.–8. stoletje

Slovani v Vzhodnih Alpah in Karantanija
Konec 6. stoletja so se začeli na območju Vzhodnih Alp naseljevati Slovani. Prva slovanska politična tvorba je bila Samova plemenska zveza, kasneje se oblikujeta Karantanija s središčem na Krnskem gradu na Gosposvetskem polju in Karniola.

7. stoletje

Arabci in islam
Mohamed iz Meke je v 7. stoletju začel širiti islam. Nova vera je povezala arabska plemena, ki so ustvarila močno arabsko državo. Ta se je širila po severni Afriki do Pirenejskega polotoka, proti Mezopotamiji in naprej proti vzhodu in severu.

9. stoletje

Vzhodne Alpe v 9. stoletju
Po vključitvi Karantanije v Frankovsko državo se je krščanstvo dokončno uveljavilo med našimi slovanskimi predniki. O tem pričajo tudi brižinski spomeniki, najstarejši ohranjeni dokument v slovenskem jeziku iz 10. stoletja. Konstantin (Ciril) in Metod sta med Slovani širila krščanstvo v njihovem jeziku in v Rimu pridobila izjemno dovoljenje za slovansko bogoslužje.

500–1500

Vloga vere in Cerkve v srednjem veku

Krščanska vera se je širila, večina evropskih narodov je sprejela krščanstvo. Katoliška cerkev je imela velik vpliv v družbi in je postala pomemben del fevdalne družbe. Krščanska kultura mnoge navdihuje in prekvasi Evropo.

12. stoletje

Slovenske zgodovinske dežele
Posamezne plemiške družine so večale in povezovale svoja ozemlja, postopoma se oblikujejo zgodovinske dežele Štajerska, Koroška, Kranjska, Goriška in Istra. Habsburžani se borijo za prevlado s celjskimi grofi, katerih rodbina sredi 15. stoletja izumre.

11. – 15. stoletje

Razvoj trgovanja in mest na Slovenskem
Z razvojem trgovanja v sredozemskem in srednjeevropskem prostoru se ustanavljajo tudi mesta na Slovenskem. Dogaja se tudi kolonizacija – iskanje novih prostorov za poselitev.

11. – 15. stoletje

Srednjeveška mesta
Zaradi trgovanja so ob pomembnih trgovskih poteh nastajala mesta, ki so imela posebne mestne pravice, zapisane v mestnih statutih. Meščani so bili osebno svobodni, ukvarjali so se z obrtjo in trgovanjem.

14. – 19. stoletje

Osmansko cesarstvo

Turška država je konec srednjega veka postala velesila in zavladala obsežnemu ozemlju zahvaljujoč dobro organiziranemu državnemu aparatu, močni vojski in kultu sultana.

Prodirali so po Balkanskem polotoku, proti Bližnjem vzhodu, 1453 zavzeli Konstantinopel in si v 16. st. podredili večji del Panonske nižine.

15. – 17. stoletje

Kmečki upori

Kmetje so se plemičem upirali zaradi težkih fevdalnih bremen ter izkoriščanja plemičev, težili so jih še lakota, bolezni, turški vpadi in omejevanje njihove trgovine.

15. in 16. stoletje

Turški vpadi na Slovenskem

Turki so velikokrat vpadli v slovenske dežele in jih oplenili. Preprosti prebivalci so se zatekli za obzidje mest, gradili so protiturške tabore.

16. stoletje

Širjenje protestantizma

V 16. stoletju se je kritika Katoliške cerkve pojavila v več deželah, nastale so različne nove protestantske skupnosti. Evropa se je versko znova razdelila, kar je povzročalo številne spore in naposled tudi verske vojne.

1517

Protestantizem ali reformacija
Martin Luter je 1517 začel z odprto kritiko Katoliške cerkve. Njene voditelje je obtožil krivoverstva. Začne se obdobje reformacije, ki je temeljilo na poudarjanju Svetega pisma in človekove vere. Nastanejo nove krščanske ločine.

1550

Protestantizem na Slovenskem

Primož Trubar in njegovi somišljeniki se trudijo za razvoj protestantske cerkve na Slovenskem in z izdajanjem slovenskim knjig postavijo temelje slovenskega knjižnega jezika.

17. in 18. stoletje

Trgovski in pomorski velesili
Nizozemska in Anglija sta se razvili v pomembni pomorski velesili, ki sta nadzorovali svetovna morja in oceane ter bogateli s trgovanjem, tudi s sužnji.

17. in 18. stoletje

Absolutistični vladarji

Mnoge evropske države so v novem veku postale absolutistične monarhije, vodili so jih kralji, ki so imeli popolno oblast v državi.

1740–90

Reforme habsburške monarhije

Marija Terezija in Jožef II. sta v habsburški monarhiji uvedla vrsto reform, ki so modernizirale državo.

1740–90

Terezijanske in jožefinske reforme v slovenskih deželah

Slovenske dežele so zaradi reform doživele velik gospodarski in kulturni napredek. Slovenski razsvetljenci so si prizadevali za večji pomen slovenskega jezika in kulture.

1765

Prva industrijska revolucija
Z izumom parnega stroja, ki ga je pomembno preoblikoval škotski inženir James Watt, se pojavijo stroji na parni pogon, ki ročno proizvodnjo spremenijo v strojno. Z izumom parne lokomotive nastanejo vlaki, učinkovito prevozno sredstvo, ki še danes zaznamuje svet.

1776

Nastanek ZDA
Britanski kolonisti v Severni Ameriki so se z deklaracijo o neodvisnosti in z vojno proti Veliki Britaniji osamosvojili.

1789

Francija pred revolucijo

V Franciji so bile družbene razmere zelo zaostrene, razsvetljenske ideje in revščina so sprožile splošno vstajo.

1789

Francoska revolucija

Nižji sloji se v Franciji uprejo fevdalni oblasti, strmoglavijo kralja in uvedejo republiko, ki za časa jakobincev doživi krvavo zaostritev.

1799

Napoleonova Francija

Napoleon si je z vojsko in sorodniki pokoril velik del Evrope, a je bil na koncu poražen in izgnan na sredo Atlantika.

19. stoletje

Industrializacija
Tovarne so prinesle drastične spremembe v načinu življenja. Posledice so bile tako pozitivne kot negativne. Tehnološki razvoj je prinašal koristi in napredek, a delavci so bili izkoriščani, narava pa spregledana.

19. stoletje

Širitev industrije po Evropi in svetu
Industrializacija doseže bolj razvite dežele in se širi po svetu. Način proizvodnje se spremeni in močno vpliva na življenje ljudi.

19. stoletje

Industrija v slovenskih deželah
V 19. stoletju v slovenske dežele prodre industrija, velik vpliv je imela južna železnica od Dunaja do Trsta. Mnoga podjetja in banke na Slovenskem pa so bile v tujih rokah.

1809

Nastanek Ilirskih provinc

Francozi premagajo Avstrijo in ji odvzamejo ozemlje ob Jadranskem morju, da bi ji preprečili trgovanje.

1815

Nastanek Ilirskih provinc

Francozi premagajo Avstrijo in Sveta aliansa in liberalna ter nacionalna gibanja
Po Napoleonovem porazu so se evropski vladarji zbrali na Dunaju ter se dogovarjali o novih mejah. Želeli so zaustaviti prodor liberalnih idej ter omejiti nacionalna gibanja. Ustanovili so politično-vojaško zvezo sveto alianso, ki pa je zaradi nasprotij med državami in revolucij kasneje razpadla.ji odvzamejo ozemlje ob Jadranskem morju, da bi ji preprečili trgovanje.

1848

Revolucija 1848
Leta 1848 so po Evropi izbruhnili nemiri. Liberalna gibanja so zahtevala več političnih pravic za meščane, kmetje so želeli odpravo fevdalizma, delavci pa so se že borili za boljše življenjske pogoje. Obenem so si mnogi narodi prizadevali za več narodnostnih pravic in za svoje narodnostne države.

1848

Slovenci in leto 1848
Slovenci so se sredi 19. stoletja politično delil na liberalni in konservativni tabor, oboji pa so si prizadevali za slovensko kulturo in narodnostne pravice. V prvem političnem programu Zedinjena Slovenija so zahtevali, da slovenščina postane uradni jezik in da se Slovenci združijo v eno enoto Slovenijo.

1861

Čitalnice in tabori
Slovensko nacionalno gibanje se je z uvedbo parlamentarizma v Avstrijskem cesarstvu okrepilo. Čitalnice (slovenska kulturna društva) so prirejale besede, prireditve v slovenskem jeziku, kasneje pa se pojavijo še tabori – politična zborovanja na prostem

Druga polovica 19. stoletja

Druga industrijska revolucija
Pospešen tehnološki razvoj in novi izumi so prinesli nov razmah industrializacije. Pojavi se električni generator, elektrika postane dostopna ljudem. Motor na notranje izgorevanje naznani dobo novih prometnih sredstev.

Druga polovica 19. stoletja

Slovensko gospodarstvo konec 19. stoletja
Slovenske dežele se konec 19. stoletja postopoma industrializirajo. Slovenski kmetje pa se soočajo z mnogimi težavami, zato je izseljevanje s podeželja zelo intenzivno. Posojilnice in zadruge so pomemben prispevek k boljšemu položaju kmetov in delavcev.

Druga polovica 19. stoletja

Nastanek slovenskih političnih strank
Z dunajskim parlamentom se je začelo tudi živahno politično dogajanje na Slovenskem. Tradicionalnima katoliškemu in liberalnemu političnemu taboru se konec stoletja pridruži še delavski tabor s social-demokratsko stranko.

1917

Sovjetska zveza in komunizem
Rusija je z oktobrsko revolucijo 1917 postala prva komunistična država. Boljševiki so prevzeli oblast in kruto obračunavali z nasprotniki. Milijoni so bili preganjani, Rusija pa se preoblikuje v totalitarno državo Sovjetsko zvezo.

1918

Kraljevina SHS

Po prvi svetovni vojni nastane Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je bila centralizirana in unitaristična država. Slovenci so se delili v tri politične tabore: liberalnega, katoliškega in delavskega.

1918

Slovenske meje po 1. svetovni vojni

Štajersko so obranili slovenski vojaki pod vodstvom Rudolfa Maistra, večina Koroške je pripadla Avstriji zaradi plebiscita leta 1920, Italija je zasedla celotno zahodno slovensko ozemlje, Prekmurje pa se je po dolgih stoletjih združilo z ostalimi slovenskimi deželami.

1918–1941

Slovenska kultura med obema vojnama
Slovenci so imeli v Kraljevini SHS več pravic in so se lahko kulturno pospešeno razvijali.

1918–1941

Slovensko gospodarstvo med obema svetovnima vojnama

Slovenske dežele so bile v Kraljevini SHS (Jugoslaviji) najbolj razvit del države. Industrija, promet in turizem so se pospešeno razvijali, slovenski kmet pa se je srečeval s težavami.

1920

Fašistična Italija in državljanska vojna v Španiji

1929

Kraljeva diktatura

Kralj Aleksander je uvedel osebno diktaturo in preimenoval državo v Jugoslavijo. Krepi se centralizem, kralja pa leta 1934 ubijejo v atentatu. Sledi obdobje kraljevega namestništva.

1934

Nemčija in nacizem
V Nemčiji je zaradi težke politične in gospodarske situacije z obljubami na oblast prišla nacionalsocialistična delavska stranka, ki jo je vodil karizmatični Adolf Hitler. Izbral je politiko izgrajevanja močne nemške države, kjer bo prostor le za pripadnike čiste arijske rase.

1939

Vzroki za drugo svetovno vojno
V nekaterih evropskih državah se je po prvi svetovni vojni krepil nacionalizem, fašistični sistemi so nasilje opravičevali s svojimi političnimi cilji. Nemčiji in Hitlerju so zaradi različnih razlogov popuščali.

1939

Začetek druge svetovne vojne

Nemci so s svojo bliskovito vojno uspešno začeli drugo svetovno vojno in si podredili okoliške države ter nadzorovali velik del Evrope.

1939

Druga svetovna vojna se razširi po svetu
Iz Evrope se druga velika vojna kmalu razširi v kolonije po svetu in na širne oceane. Na Daljnem Vzhodu pomembno vlogo igra Japonska, ki se spopade z ZDA.

1939–45

Kolaboracija in odporniška gibanja
Med drugo svetovno vojno so se iz različnih razlogov ljudje odločali bodisi za upor proti okupatorju bodisi za sodelovanje z njim.

1941

Druga svetovna vojna v J in V Evropi
Leta 1941 se je vojna razširila v Južno in nato še Vzhodno Evropo. Nemčija je s svojimi zaveznicami napadla Jugoslavijo in Grčijo, nato še Sovjetsko zvezo.

1941

Okupirana Slovenija

Aprila 1941 so Nemci s svojimi zavezniki napadli Jugoslavijo in jo razkosali. Na njihovo okupacijo so se Slovenci odzvali na različne načine.

1941

Slovenski osvobodilni boj

V boju proti okupatorju so se oblikovale različne skupine, vodilno vlogo je prevzemala Osvobodilna fronta pod vodstvom komunistov.

 

1941–45

Državljanska vojna med Slovenci

Okupacija Slovenije med drugo svetovno vojno je sprožila spopad med samimi Slovenci. Partizanskemu taboru se je nasproti postavil meščansko-katoliški, ki se je zavedal nevarnosti komunizma.

1941–45

Dogovori zaveznikov
Protifašistični zavezniki so se med drugo svetovno vojno in po njej na sestankih in konferencah dogovarjali o usodi Evrope in sveta. Najpomembnejšo vlogo so igrale Združene države Amerike, Sovjetska zveza in Velika Britanija.

1942–45

Druga svetovna vojna se prevesi v korist zaveznikov
Leta 1942 se je v ključnih bitkah vojna sreča začela obračati v korist zaveznikov, ki so leta 1945 dokončno premagali fašistične nasprotnike.

1945

Posledice 2. svetovne vojne

Po koncu 2. svetovne vojne nastane OZN, z nacisti in njihovimi sodelavci različno obračunavajo.

1945

Oblikovanje meja po drugi svetovni vojni
Po drugi svetovni vojni so se meje med Jugoslavijo in zahodnimi sosedami oblikovale glede na vojaško moč, mednarodne odnose in napetosti med komunističnim vzhodom in demokratičnim zahodom ter s pomočjo pogajanj in sporazumov.

1945

Konec 2. svetovne vojne v Sloveniji

Partizani so premagali okupatorje, komunistična partija pa je prevzela oblast in se krvavo maščevala nasprotnikom.

1945

Komunisti prevzamejo oblast
Komunistična partija je po koncu 2. svetovne vojne prevzela oblast v Jugoslaviji, izvedli so nepoštene volitve in preganjali ter pobijali svoje nasprotnike. Jugoslavija izvede vrsto revolucionarnih reform in postane socialistična država.

1945–1960

Težka povojna leta v Jugoslaviji
Socialistična Jugoslavija je podržavljala podjetja in zemljo, uvajala agrarno reformo, kolektivizacijo ter industrializacijo in preganjala nasprotnike. Standard se je tudi z zahodno pomočjo počasi dvigoval.

1945–1970

Socialistično gospodarstvo v Jugoslaviji in poskusi liberalizacije
Socialistična Jugoslavija je na začetku uvajala petletke: petletne gospodarske načrte, s katerimi je želela okrepiti industrializacijo in gospodarstvo. Kardelj je od Andreja Gosarja prevzel idejo samoupravljanja in jo uporabil kot izvirni jugoslovanski model socializma. Poskus liberalizacije gospodarstva v 70. letih je bil zaustavljen.

1980

Zaton Jugoslavije
Po smrti Tita se je Jugoslavija soočala z vedno večjimi gospodarskimi in političnimi težavami. Nacionalizmi so se krepili, želja po demokraciji je postala neuničljiva sila.

1980

Slovenci konec 80. let 20. stoletja
Slovenski kulturniki in izobraženci so postajali vedno bolj kritični do jugoslovanskega socializma in totalitarne oblasti. Želeli so si politični pluralizem in večstrankarski sistem, ki bi prinesel demokracijo. Tudi na Kosovem so bila osemdeseta leta napeta zaradi nacionalnih nasprotij med Srbi in Albanci.

1988–1990

Slovenija na poti v samostojnost
Konec 80. let se v Sloveniji krepi navdušenje nad demokracijo in želja po samostojnosti. Nastanejo prve demokratične politične stranke, ki se povežejo v koalicijo Demos. Na volitvah aprila 1990 Demos zmaga, Lojze Peterle postane predsednik t. i. osamosvojitvene vlade.

1989–1991

Propad socializma v Evropi
Konec osemdesetih letih se je Sovjetska zveza znašla v gospodarski in politični krizi. Posledično se je v vzhodnoevropskih državah krepila želja po demokratizaciji in svobodi. Vzhodnoevropske države so se demokratizirale, Sovjetska zveza pa je leta 1991 dokončno razpadla.

1990–1991

Od plebiscita do zmage v vojni za Slovenijo
23. 12. 1990 se velika večina državljanov Republike Slovenije na plebiscitu izreče za samostojno državo. Politiki v naslednjega pol leta pripravljajo teren za osamosvojitev. 25. 6. 1991 Skupščina RS (parlament) sprejme temeljno listino o samostojnosti, dobimo državo, ki jo v vojni proti jugoslovanski armadi tudi potrdimo.

1991–2020

Sodobna Slovenija
Po osamosvojitvi Slovenije se začne njen gospodarski vzpon in politično približevanje Evropski uniji. Leta 2004 se Slovenija priključi EU in NATU, leta 2008 prvič predseduje EU. Športni uspehi povezujejo Slovence.