Fanusların içinde kilitli kalmayalım!

Dinlerarasi diyalog

Dinler arasında barış olmadan, medeniyetler arasında da barış olmaz. Dinler arası diyaloğun temel amacı barış ve karşılaşma kültürü inşa etmektir. Ama bunu nasıl yapacağız? Birçok düzeyde! Komşular, meslektaşlar veya arkadaşlar arasında kişisel düzeyde. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışan farklı dinlerden gruplar düzeyinde. Dini liderlerin birinci derecede sorumlu olduğu dini kurumlar düzeyinde. Ve medyanın önemli bir rol oynadığı toplumsal düzeyde.

Herhangi bir toplumun, kültürün veya medeniyetin temel dayanağı onun dünya görüşüdür

Herkesin görüşleri birbirinden farklı olsa da ortak noktalardan da bahsedebiliriz. Bunlar yetiştirilme tarzı, kurumlar ve konuşmalar yoluyla nesilden nesile aktarılır ve her bireyin görüşlerini etkiler. Elbette onlar da tekrar tekrar dönüşmektedirler.

Dünya görüşleri bir toplumu, kültürü veya medeniyeti birbirine bağlayan veya bir arada tutan mirasın önemli bir parçasıdır. Dinler, toplumun çok büyük birimi olduğundan, dünya görüşlerinin şekillendirilmesinde ve sürdürülmesinde son derece önemli bir rol oynarlar.

Dinler bir toplumun, kültürün veya medeniyetin şekillenmesinde önemli bir rol oynar.

Neden dinler arası diyalog?

Eğer dinler arasında barış yoksa, medeniyetler arasında da barış yok demektir. Dolayısıyla dinler arası diyaloğun temel amacı barışı inşa etmektir.

Dinlerarası diyaloğun amacı kesinlikle tüm dinleri birleştirmek ya da herhangi bir dini dönüştürmek değildir.

Amaç öncelikle dinlerin nasıl oluştuğunu, aralarında neden farklılıklar olduğunu, farklı dinlerin çağdaş yaşamda kendilerini nasıl ifade ettiklerini, hangi zorluklarla karşılaştıklarını, diğer dinlere mensup insanların din hakkında ne hissettiklerini veya dinin günlük yaşamlarına nasıl katkıda bulunduğunu anlamaktır.

İkinci hedef ise buluşmaktır. Sadece buluşma bile bizi ortak çaba ve ortak eylemlere yöneltecektir.

Dinler arası diyaloğun en büyük örneklerinden biri merhum Papa John Paul II’dir. 1986 yılında farklı dinlerin liderlerini birlikte dua etmek üzere İtalyadaki tarihi Assisi kasabasına davet etmiştir. Müslümanlar ve Yahudilerle diyaloğu teşvik etmiştir. Örneğin, Müslümanlara Roma’da bir cami inşa etmeleri için izin verdi. Fas’a yaptığı bir ziyarette 80.000 Müslüman’a seslenmiş ve aynı Tanrı’ya ibadet ettiğimizi vurgulamıştır.

Katolik Kilisesi’nin diğer dinlerle diyalog kurabilmesinin temel koşullarından biri de suçlarını kabul etmesiydi.

Yahudilerle olan diyaloğunda, bir sinagoga ayak basan ve orada toplanan Yahudileri “Sevgili kardeşlerimiz” sözleriyle selamlayan tarihdeki ilk Papa olmuştur. Ayrıca Roma’da 14. Dalai Lama ile birkaç kez bir araya gelmiştir.

Dinlerarası diyalog nedir, ne değildir?

Dinler arası diyalog ile eş anlamlı sözcükler dinler arasındaki diyalog ilişkisi ve inançlar arası diyalogdur.

Ancak dinler arası diyalog belirli bir din içinde gruplar arasındaki diyalogla karıştırılmamalıdır; örneğin Hıristiyanlık içindeki bu tür diyaloga ekümenizm denir.

Ekümenizm – Hıristiyanlık içinde diyalog

Yirminci yüzyılın başlarına kadar Hıristiyan dini cemaatleri nispeten kapalıydı. Ancak 1910 yılında Edinburgh’da ilk Misyonerlik Konferansı düzenlendi. Bugün Konferans, Katolik, Protestan ve Ortodoks tüm Hıristiyanları bir araya getiren ekümenik hareketinin başlangıçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Aralarındaki farklılıklara rağmen, İncil, İsa Mesih ve vaftiz gibi ortak noktalara dayanan bir diyalog başlamıştır.

Hıristiyanlıkta ekümenizmin bir diğer önemli dönüm noktası da 1962-1965 yılları arasında gerçekleşen İkinci Vatikan Konsili’dir. O dönemde (1964), Papa ve Kudüs Patriği, diğerlerinin yanı sıra, 1054 tarihli aforoz kararını iptal etti. Katoliklerin yanı sıra Ortodoks ve Protestan inananlar da bu Konsile katılmışlardır.

İslam’ın en çok sayıdaki iki kolu Sünni ve Şia’dır. Sünniler tüm Müslümanların %85’ini, Şiiler ise %10-15’ini oluşturmaktadır. Bu iki gruba ek olarak başka küçük gruplar da vardır.
Yahudilik üç ana kola ayrılır: Ortodoks, muhafazakâr ve yenilikçi. Ortodoks Yahudilik geleneksel değerlere dayanır, sinagoglarda kadın ve erkekler ayrıdır ve Tevrat metinlerine uyulur.

Dinler arası diyalog nasıl yapılmalı?

Dinler arası diyaloğun nasıl gerçekleştirileceğini anlamak için diyaloğun ne olmadığı üzerine düşünmek yardımcı olabilir.

Diyalog kesinlikle bu aşağıdakiler değildir;

  • Diyalog, genellikle izolasyon ve yalnızlığa yol açan bir monolog ya da çift monolog değildir. Bir başkasıyla ilişki içinde olan bir kişi ya da grup onu dinlemez ve anlamazsa, er ya da geç yalnız kalacaktır.
  • Diyalog, çatışmaya yol açan bir uyuşmazlık değildir. Çatışma, iki öznenin birlikte yollarını bulmasıyla değil, kazanan ve kaybedenleri aradığımız bir mücadeleyle ilgilidir.
  • Diyalog, kişinin kendi kimliğini kaybetmesine ve diğerini kabul etmesine yol açan bir asimilasyon değildir. Asimilasyon, bir öznenin kendi görüşünü veya dünya görüşünü diğer özneye kendi görüşünü inkar edecek şekilde uyarlamasıyla gerçekleşir. Bunun bir örneği, aralarındaki her konuşmanın birinin kendi fikrini diğerininkine dayatmasıyla son bulduğu bir karı kocadır diyaloğudur.

Hoşgörü ve diğer tarafa tahammül etme yaklaşımı diyalog için yeterli değildir. Bu, bir karşılaşmanın gerçekleşmesi için bir ön koşuldur. Ve bir münasebetin gerçekleşmesi için iki şeye ihtiyaç vardır: açık bir duruş ve aynı zamanda kişinin kendi kimliğinin farkında olması.

Bu konuda daha fazla bilgi için kültürlerarası diyalog bölümüne bakınız.

Samimi bir buluşmada, her dinin farklı kelimelerle ifade ettiği birçok görüşün ortak ve tamamlayıcı olduğunu kısa sürede keşfederiz.

David Bohm diyaloğu bir çözüm arayışı olarak değil, ufku genişletmenin, ötekini anlamanın bir yolu olarak görüyor. Benzer şekilde, Müslüman düşünür Fethullah Gülen de diyalog yoluyla başkaları hakkındaki önyargıların aşılabileceğini ve bunun da kaliteli bir insan birlikteliğine olanak sağlayacağını savunmaktadır. Aynı zamanda, diyaloğun insanın ve dininin tam kalbinde yer aldığını savunur.

Dinlerarası diyalog türleri

Dinler arası diyalog

  • kişisel düzeyde,
  • grupsal düzeyde,
  • kurumlar düzeyinde ve
  • toplumsal düzeyde gerçekleşebilir.

1. Kişisel düzeyde dinler arası diyalog

Kişisel düzeyde diyalog, bir bireyin günlük yaşamın ortasında farklı bir inanca sahip bir kişiyle diyaloğa girmesiyle gerçekleşir. Farklı inançlara sahip insanlar hakkındaki efsaneler ve klişeler bu şekilde ortadan kalkmaya başlar. Kişiler arası dini diyalogda, diyaloğa giren kişinin inşa edilmiş bir kimliğe sahip olması önemlidir. Örneğin, dinimin sevgi hakkında ne öğrettiğini anlarsam, diğer dinin sevgiye bakışını daha kolay anlayabilir ve kabul edebilirim.

2. Gruplar düzeyinde dinler arası diyalog

Grup düzeyinde dinler arası diyalog, kişisel düzeydeki diyaloğun önemli bir tamamlayıcısı olabilir. Dini hayat genellikle gruplar halinde yaşanır ve bir dinin mensupları ile başka bir dinin mensupları arasındaki gayri resmi temas, birebir temastan daha organize, daha hedefe yönelik ve daha güvenli olabilir. Gruplar arasındaki temaslar da toplum için sadece bireyler arasındaki temaslardan daha umut verici olabilir, çünkü daha güçlü bir güce sahiptirler.

Bu metin, diğer hususların yanı sıra Müslümanlar ve Hıristiyanlar (Katolikler) arasındaki dinler arası diyaloğu güçlendirmeyi amaçlayan ‘’Haydi Balonları Patlatalım’’ projesinin bir parçasıdır. Proje kapsamında ilki üç gün, ikincisi beş gün süren iki aile kampı düzenlenmiş, bu kamplarda Müslüman ve Hıristiyan aileler bir arada bulunmuş, ortak önem taşıyan konuları belirlemiş, tartışmış ve uygulamaya koymuş, yemeklerini ve boş zamanlarını paylaşmış, ayrıca birbirlerinin dini ayinlerine katılmışlardır.

3. Kurumsal düzeyde dinlerarası diyalog

Kurumsal düzeyde dinlerarası diyaloğun, dini kurumlar diyaloğa dahil olduğunda veya diyaloğu şekillendirdiğinde gerçekleştiği söylenmektedir. Bu diyalog aşağıdaki gibi olaylardan oluşabilir

  • uluslararası konferanslar,
  • diğer dinlerin temsilcilerinin davet edildiği törenler veya
  • Farklı dinlerin eğitim kurumları arasında işbirliği (öğrenci değişimi, davetli profesörler, vb.)

Ortak etkinlikler, daha alt seviyelerdeki diyaloğu daha da şekillendiren kurumsal bağlantıların kurulmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda ortak etkinlikler, ilgili dinlerin mensuplarına diyaloğun kurumsal düzeyde de önemli olduğunu ve bu diyaloğun kişisel düzeydeki çabaları da destekleyip ilham verebileceğini göstermektedir.

4. Toplumsal düzeyde dinler arası diyalog

Adından da anlaşılacağı üzere, ister medya, ister kamuoyu, ister sosyal ağlar, isterse sanat, kültür veya turizm aracılığıyla olsun, toplumun tamamını veya farklı düzeylerini ilgilendiren bir diyalogdur.

Dinler arası diyaloğun gerekli olduğu, iyi bir şey olduğu, uğruna çaba göstermeye değer bir şey olduğu fikrini şekillendirebilecek olan toplumsal düzeydir.

Toplumsal düzeyde diyalog, diğer dinlerin medyada olumlu bir şekilde yansıtılması yoluyla kurulmaktadır. Örneğin, Paskalya, Bajram, Pesak gibi belirli bir dini bayram vesilesiyle medyanın en azından bayramdan bahsetmesi ve din temsilcilerini bayramla ilgili görüşlerini sunmaya davet etmesi uygun olacaktır.

Dinler arası diyalog, bir dini aşağılamaya yönelik her türlü girişimi, aleni iftirayı, haç yakma, cami bahçesinde domuz kafası, kiliselerde duvar yazıları gibi nefret söylemlerini, aşırı olayları dinle bir tutmayı ve genellemeleri reddeder. Bu tür eylemler, hangi dine saldırıldığına bakılmaksızın, tüm dini liderler, bireyler ve toplum tarafından uygunsuz olarak nitelendirilmelidir.

Dinlerarası diyalog için yaklaşımlar

Dinler arası diyalog çok çeşitli konularda gerçekleştirilebilir.

İlk ve en temel alan kesinlikle gündelik yaşam alanıdır. Her bireyin dinler arası diyalog için en fazla fırsata sahip olduğu alan günlük yaşamdır, ancak aynı zamanda günlük yaşamın konuları da diyaloğun temel içeriğini oluşturur.

Aynı mahallede oturanlar, aynı okulda çocukları olanlar, aynı hobileri paylaşanlar veya aynı işte çalışanlar gibi farklı dinlere mensup kişiler düzenli olarak görüşlerini paylaşabilirler.

EDUC8, radikalleşme ve kutuplaşma karşısında çocukların ve gençlerin dayanıklılığını güçlendirmek için tasarlanmış disiplinler arası bir projedir. Proje, gençlere diğer dinleri tanıtmak, kendi inançları için sağlam bir temel oluşturmak, akran grupları içinde diyaloğu teşvik etmek ve farklı dinlerden gençler arasında dostluklar kurmak için ortaokullardaki din eğitimini ve yaygın öğrenimi kullanmayı amaçlamaktadır.

Projenin neticelerinden biri, çeşitli hayati konularda, her biri bu konulara farklı dinlerin perspektifinden farklı bir bakış açısı sunan bir dizi videodur.

İkinci alan ise dinler arası eylem alanıdır. Burada her bir dinin nasıl yaşadığına ve örneğin iki dinin nasıl bir araya gelip birlikte bir şeyler yapabileceğine dair bir diyalog düşünebiliriz.

Berlin’de 2011 yılından bu yana Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar aynı çatı altında bir sinagog, bir kilise ve bir camiden oluşan bir ev inşa etmek için birlikte çalışıyorlar. Farklı inançlardan insanların buluşabileceği, birlikte dua edebileceği ve fikir alışverişinde bulunabileceği bir yer yaratmak istiyorlar. Ev aynı zamanda dinden uzak olanlara da hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu yapıya “Tek İbadethane” denilmektedir.

“Dünyamızın barış mekanlarına her zamankinden daha elzem bir şekilde ihtiyacı var. Birlikte yaşamayı öğrenebileceğimiz yerler,” demişti Martin Luther King bir keresinde Berlin’de.

Ortak çalışma, fikri başlatanların eşit katılımı açısından fikri uygulayacak yapıların oluşturulmasıyla başladı. 2012 yılında küresel bir mimari yarışma başlatıldı ve küresel bir bağış toplama kampanyası başlatıldı. 2018 yılından bu yana etkinlikler için geçici bir çadır bulunmaktadır.

Teolojik alışveriş alanı önemlidir. Bu, esas olarak teologlar ve farklı inanç topluluklarının liderleri arasındaki mesleki meselelerle ilgilidir.

Ancak farklı geleneklerden gelen insanlar ruhani zenginliklerini paylaştıkları ve birbirlerinin dini alanda büyümelerini destekledikleri dinsel deneyimlerde diyalog açısından değerlidir.

Daha geniş anlamda, farklı inançlara sahip insanların bir araya gelmesini teşvik etmeyi amaçlayan kültürel ve sportif etkinlikler de dinler arası diyaloğa dahil edilebilir, ancak bu dinler arası diyalog tanımını genişletmek anlamına gelecektir.

Son olarak: dinler arası diyalog kurmak neden bu kadar zor?

Örneğin kültürlerarası ve dinlerarası temaslar Avrupa medeniyetinde her zaman var olmuştur, ancak modern zamanlara kadar bunlar nüfusun çok dar bir kesimiyle sınırlıydı. Farklı dinlere mensup insanlar arasındaki temas arttıkça, geçmişte bu tür bir diyaloğa ne kadar az sahip olduğumuza dair farkındalık da artıyor.

Bazı ülkelerde dinler arası diyaloğun varlığı, on yıllar boyunca belirli bir din içinde bile olsa hiçbir diyaloğun toplumsal düzeyde teşvik edilmemiş olması nedeniyle daha da sınırlıdır.

Bir kişi veya topluluk güçlü bir dini kimliğe sahip değilse, kendinden emin değilse ve özgüveni yoksa, başkalarıyla diyaloğa girmekte zorlanacaktır. Genellikle farklılaşma korkusu vardır.

Sıklıkla kendi baloncuklarımıza hapsolmuş durumdayız.